Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn:

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA)

Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol, i ymgymryd â gweithgareddau sicrhau ansawdd allanol yn y meysydd pwnc/sectorau canlynol:

 • Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol)
 • Darpariaeth ysgolion (Craidd Dysgu: Addysg Bersonol a Chymdeithasol; Cyfranogiad Pobl Ifanc; Cymru, Ewrop a’r Byd; Addysg Gysylltiedig â Gwaith)
 • Dysgu seiliedig ar waith
 • TGCh / Technoleg ddigidol
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Diogelu
 • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
 • Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
 • Gwasanaethau Gofal Iechyd
 • Therapi Galwedigaethol

Gall y gweithgareddau gynnwys ymweliad safle llawn a sicrhau ansawdd allanol o bell.

Caiff swyddogion sicrhau ansawdd allanol eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.

Bydd gofyn teithio rhywfaint fel rhan o’r rôl.

 

Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan ymgeiswyr sy’n gallu siarad ac ysgrifennu adroddiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Dilyswyr Allanol Arbenigwyr Pwnc Mynediad i Addysg Uwch

Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol â gwybodaeth ac arbenigedd mewn arferion asesu sy’n gysylltiedig â’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch. Ar hyn o bryd rydym yn awyddus i glywed gan y rhai sydd â phrofiad ac arbenigedd pwnc yn y  meysydd canlynol:

 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) Cymhwysol
 • Ffiseg
 • Peirianneg

Mae’n ofynnol i Ddilyswyr Allanol Arbenigwyr pwnc ar gyfer Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch i gyflawni’r holl weithgareddau o bell a rhaid bod ganddynt fynediad llawn i’r rhyngrwyd.

Caiff dilyswyr allanol Mynediad i Addysg Uwch eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.

Efallai bydd gofyn teithio rhywfaint fel rhan o’r rôl.

    
Hyfforddwyr/Aseswyr

Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol i ddarparu ein rhaglen hyfforddiant a chefnogaeth bwrpasol a gaiff ei darparu yn ôl amserlen / yn ôl y galw.  Cyflwynir ein rhaglen hyfforddiant ledled Cymru ac mewn amryw o leoliadau gan gynnwys yn eiddo'r cwsmer, felly bydd angen rhywfaint o deithio fel rhan o'r rôl.

Rydym yn awyddus i glywed gan weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol i ddarparu’r hyfforddiant canlynol:

 • Cyflwyniad i Asesu
 • Cyflwyniad i Sicrhau Ansawdd Mewnol
 • Agored Cymru-Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu
 • Agored Cymru-Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol
 • Addasiadau rhesymol i’r broses asesu: Sicrhau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth wrth Gyflwyno ac Asesu
 • Cyflwyniad i Ddysgu yn Seiliedig ar Gredydau
 • Arfer Da o ran Tasgau Asesu a Lunnir gan Ganolfannau

Caiff Hyfforddwyr/Aseswyr eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.

  
Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan ymgeiswyr sy’n gallu siarad a chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae’n ofynnol i holl staff cysylltiol Agored Cymru fynychu hyfforddiant cychwynnol a sesiynau hyfforddiant/cyfarfodydd diweddaru rheolaidd. 

 

Mae’r pecynnau cais ar gael drwy gysylltu â val.jones@agored.cymru  02920 741064

 

Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi gwag uchod yw dydd Gwener, 20 Mawrth.

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 30 Mawrth.