Yma yn Agored Cymru, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein canolfannau i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’w dysgwyr. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, mae’n rhaid i ni gynnal rhai archwiliadau ariannol a sicrhau ansawdd cyn y gall eich sefydliad ddod yn Ganolfan sydd wedi’i Chymeradwyo gan Agored Cymru. Cyn dechrau ar ein proses o Gydnabod Canolfan, ystyriwch y wybodaeth isod.

Sicrhau Ansawdd

 1. Bydd gofyn i bob canolfan fod yn gyfrifol am eu sicrwydd ansawdd a bod yn atebol am hynny.
 2. Bydd gofyn i ganolfannau allu rheoli sicrwydd ansawdd; mae hyn yn cynnwys asesu dysgwyr a’r sicrwydd ansawdd mewnol.
 3. Unigolyn (unigolion) sy’n gymwys i gwblhau archwiliadau dilysu mewnol (neu sy’n fodlon cael ei hyfforddi).
 4. Mae gofyn i ganolfannau gael polisïau/ strategaethau ar waith ar gyfer y meysydd canlynol:
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – gall hyn hefyd gynnwys cysylltiadau â pholisïau eraill fel gwahaniaethu ar sail anabledd ac ati
  • Diogelu – gall hyn gynnwys y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn Plant ac ati
  • Asesu
  • Dilysu Mewnol
  • Asesu Teg
  • Apeliadau
  • Cwynion
  • Camarfer – gallai hyn gysylltu â pholisïau eraill cysylltiedig fel llên-ladrad
  • Diogelu Data – neu ddatganiad
  • Yr Iaith Gymraeg.

Os nad oes gennych chi’r polisïau hyn ar hyn o bryd, mae’n bosib y bydd gofyn i chi baratoi rhai ar gyfer y meysydd hyn, a byddwn yn gallu rhoi enghreifftiau i chi mewn sawl achos.

Cyllid

 1. Bydd gofyn i chi sicrhau bod digon o gyllideb ar gael i ennill a chynnal statws fel Canolfan Agored Cymru a’r costau achredu.
 2. Os ydych chi’n ceisio cael cyllid er mwyn ennill cydnabyddiaeth, mae’n rhaid i chi allu darparu tystiolaeth o’r cyllid i Agored Cymru.

Yn ystod o broses o gydnabod canolfan, bydd angen gwybodaeth am eich sefydliad ar Agored Cymru. Gofynnir am dystiolaeth o’ch gweithdrefnau sicrhau ansawdd a’ch cyllid.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i drafod hyn yn fanylach, cysylltwch â cefnogaeth.canolfan@agored.cymru

I wneud cais am gael bod yn ganolfan gydnabyddedig, dilynwch y broses syml hon:

1. Cofrestru eich diddordeb

I ddechrau’r broses o fod yn ganolfan gydnabyddedig, ewch ati i gofrestru eich diddordeb yma ac fe wnawn ni gysylltu â chi. 

2. Rhoi manylion eich sefydliad

Os oes gennych chi’r potensial i fod yn ganolfan gydnabyddedig, bydd angen i chi roi manylion i ni am eich sefydliad. 

Hefyd, bydd ein tîm cyllid yn cynnal archwiliad ariannol o’ch sefydliad.

3. Llenwi ein ffurflen Cydnabod Canolfan

Bydd angen i chi lenwi a chyflwyno'r ffurflen Cydnabod Canolfan a dangos eich bod yn bodloni pob un o’n gofynion.

(Byddwn yn rhoi enw person cyswllt i chi a fydd yn eich cefnogi drwy’r broses hon.)