Ydych chi'n meddwl mai Lefel A yw'r unig lwybr i addysg uwch? Cymerwch Olwg Agosach

Web_16_08_2018.jpg

Mae cyhoeddi canlyniadau arholiadau Lefel A yng Nghymru heddiw yn garreg filltir bwysig i lawer o bobl ifanc ac oedolion sydd am fwrw ymlaen â'u gyrfa. Ond hefyd bydd llawer o ddysgwyr yn dathlu canlyniadau ennill eu Diploma Mynediad i Addysg Uwch.

Mae'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn ddewis arall yn lle Lefel A ac yn cael ei gydnabod gan yr holl brifysgolion a darparwyr addysg uwch yng Nghymru a Lloegr.  Nod y cymhwyster yw helpu pobl sy'n awyddus i fynd i addysg uwch ond heb gymwysterau digonol i wneud hynny.  Mae 13 Diploma ar gael mewn colegau addysg bellach ledled Cymru sy'n amrywio o Ofal Cymdeithasol i Fusnes ac Gwasanaeth Ariannol.

Maent yn cynnig ffordd o symud ymlaen i astudio ar lefel gradd mewn amrywiaeth eang o bynciau megis y gyfraith, rheoli busnes, troseddeg, nyrsio, dysgu a gwaith cymdeithasol.

Mae fframwaith Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru wedi bod yn destun adolygiad manwl yn ddiweddar ac mae'r mwyafrif o'r Diplomâu wedi cael eu hailddilysu.  Roedd hyn yn dibynnu’n fawr ar fewnbwn ymarferwyr o'r sectorau addysg bellach ac addysg uwch. Nawr mae'r Diploma Mynediad yng Nghymru yn fwy cydnaws byth ag anghenion a dyheadau oedolion sy’n dysgu sydd am wella eu bywydau ac ag ystod eang o flaenoriaethau cenedlaethol.  

Fel yr eglura Victor Morgan , Rheolwr  Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru, y corff dyfarnu o ddewis ymhlith darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru: 

"Nid canlyniadau arholiadau lefel A yn unig rydym yn eu dathlu heddiw ond hefyd y dysgwyr hynny sydd wedi llwyddo i gwblhau Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru mewn colegau Addysg Bellach ledled Cymru. Pleser o'r mwyaf yw gallu llongyfarch 1,350 o ddysgwyr eleni sydd wedi datblygu'r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen yn llwyddiannus i  addysg uwch.

Yn 2016-17, llwyddodd 74% o'r dysgwyr oedd wedi cofrestru ar gyfer Diploma MAU i ennill y cymhwyster. Dyma'r canlyniadau gorau a welwyd unman yn y Deyrnas Unedig

“Y Diploma Mynediad i Addysg Uwch yw'r cymhwyster unigol mwyaf llwyddiannus o ran ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch ymysg grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.   "Bob blwyddyn, rydym yn dathlu llwyddiannau anhygoel dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch gyda'n gwobr fawreddog - Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch.

“Yn aml mae dysgwyr wedi goresgyn heriau mawr i ennill y cymwysterau hyn a gwireddu eu breuddwyd o fynd i brifysgol.

“Hoffwn i, yn bersonol, estyn fy llongyfarchiadau cynhesaf i'r holl ddysgwyr hynny sydd wedi gweithio mor galed i ennill eu Diploma Mynediad i Addysg Uwch ac sydd, o ganlyniad, yn gallu manteisio ar le mewn prifysgol neu mewn sefydliad addysg uwch arall. Mae eu llwyddiant yn dangos nad Level A  yw’r unig lwybr i addysg uwch.”

Mwy o wybodaeth yma

Eitemau newyddion eraill