Antur Newydd Rachel Mooney

Web_Canvas_Rachel.png

Mae ein Cyfarwyddwr Busnes a Rheoleiddio, sydd wedi gweithio gydag Agored Cymru am wyth mlynedd, yn gadael i ddechrau gweithio mewn swydd newydd yn y sector Dysgu Seiliedig ar Waith.

Mae Rachel wedi cyfrannu'n helaeth at gyfeiriad strategol Agored Cymru ac mae hi wedi cyfrannu at bennu cynlluniau gweithredol effeithiol. Yn benodol, mae hi wedi arwain ar bob agwedd ar ddatblygu'r cwricwlwm a chymwysterau, yn ogystal â goruchwylio rheoliadau a chydymffurfiad.

Cyn ymuno ag Agored Cymru, roedd Rachel yn gweithio fel pennaeth adran ac uwch ddarlithydd Addysg Bellach, cyn ymuno ag Adran Addysg Llywodraeth Cymru fel Uwch Reolwr. Roedd Rachel yn ymwneud â hwyluso nodau polisi a chynllunio trosfwaol yn strategol yng Nghymru, y DU ac yn Ewrop mewn perthynas â datblygiadau credydau a chymwysterau.

Dywedodd Kevern Kerswell, y Prif Weithredwr: “Mae Rachel Mooney wedi cyfrannu’n helaeth at waith Agored Cymru ac rydw i’n ddiolchgar iawn iddi am bopeth mae hi wedi’i wneud. Mae Rachel wedi bod yn aelod allweddol o’n tîm ac roedd ganddi rôl arweinyddol bwysig yn ein sefydliad. Rydw i'n gwybod y byddwn ni’n gweld ei heisiau ac rydyn ni’n dymuno’r gorau iddi yn ei swydd newydd yn y sector Dysgu Seiliedig ar Waith”.

Dywedodd John Graystone, Cadeirydd Bwrdd Agored Cymru: “Hoffwn ddiolch i Rachel am ei gwasanaethau i Agored Cymru. Mae hi wedi cyfrannu’n helaeth at lwyddiant Agored Cymru ac mae ei brwdfrydedd a’i hymrwymiad wastad wedi bod yn amlwg. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i Rachel yn y cam newydd hwn yn ei gyrfa."

Bydd holl gyd-weithwyr a ffrindiau Rachel yn Agored Cymru yn gweld ei heisiau'n fawr ac rydyn ni’n dymuno’r gorau iddi ar ei hantur newydd.

 

Eitemau newyddion eraill