Datblygu cyfres o unedau achrededig i ddatblygu'r maes llafur pynciau arbenigol ymhellach, yn gysylltiedig â Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Trais yn seiliedig ar Ryw, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Yn y lle cyntaf, hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb ohonoch am roi o’ch amser a’ch brwdfrydedd tuag at yr ymgynghoriad.  Nodwch y bydd yr holl wybodaeth yn parhau'n gyfrinachol.

Bydd y digwyddiad ymgynghori electronig yn para rhwng 1 ac 14 Mawrth 2016.

Os hoffech wybod mwy am gynorthwyo’r prosiect a chymryd rhan ynddo, cysylltwch â Rachel Mooney (02920 741 069) neu Richard Pugh Jones (01248 673 453) neu e-bostio GBVDASV@agored.org.uk.

Bwriad y gwaith cyfredol hwn yw creu cyfres o rhwng 8 a 12 o unedau achrededig sy'n datblygu ymhellach y maes llafur pynciau arbenigol, sy'n gysylltiedig â'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.  Y bwriad parhaus yw i'r ddarpariaeth a’r hyfforddiant ymarferwyr gael eu cynrychioli a chael eu hategu gan ddatblygu canlyniadau dysgu a chymwyseddau mewn maes llafur cyson, cydlynol sy’n cael ei arwain gan gymwyseddau.

Mae'r gwaith yn barhad o'r ymgynghoriad cychwynnol a’r gwaith datblygu a wnaed ar ran Llywodraeth Cymru yn ymwneud â chydlynu cyngor ymarferol dan arweiniad arbenigwyr i Lywodraeth Cymru ar Feysydd Cynnwys rhan o gam 4 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, a gwblhawyd ar 30 Mawrth 2015.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda grŵp llywio ymarferwyr a’r gweithlu i ddatblygu drafft cychwynnol o gyfres o unedau achrededig, ac rydym yn eu cyflwyno yma ar gyfer eich adborth. Mae ymgysylltu â’r sector a’r ymarferwyr yn hanfodol i lwyddiant y prosiect.

Os oes gennych chi unrhyw adborth ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, llenwch y ffurflen.

I weld yr unedau yn yr ymgynghoriad hwn.