Mae ein hegwyddorion wedi seilio ar sicrhau tegwch i ddysgwyr; cynnal uniondeb a hygrededd ein cymwysterau a sicrhau ardystio ein cymwysterau yn ddiogel.

Bydd Agored Cymru yn dosbarthu canlyniadau yn ystod haf 2020 i gynifer o ddysgwyr â phosib er mwyn eu galluogi i symud ymlaen i’w cam nesaf yn eu bywydau heb unrhyw ymyrraeth pellach.  Mae hyn yn berthnasol i ddysgwyr a fyddai’n ddisgwyliedig wedi cwblhau eu hasesiadau a/neu wedi derbyn eu tystysgrifau rhwng Mawrth yr 20fed a diwedd Gorffennaf 2020.

I gyflawni hyn, yn ystod haf 2020, bydd Agored Cymru yn dyfarnu cymwysterau trwy naill ai amcangyfrif canlyniadau; addasu asesiadau; neu, ble nid yw’r naill ddull na’r llall yn briodol, ac fel y dewis olaf oedi asesu hyd nes bydd canolfannau yn ail-agor.

Bydd dysgwyr sy’n dilyn cymwysterau sy’n arwain at ddilyniant i addysg bellach neu uwch yn derbyn canlyniadau wedi amcangyfrif yr haf hwn.  Bydd canlyniadau wedi amcangyfrif yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth, yn ddibynnol ar strwythur y cymhwyster.  Gallant yn rhannol fod yn seiliedig ar farn athro, hyfforddwr neu diwtor ar ganlyniad tebygol dysgwr pe byddai wedi cyflawni’r holl asesiadau haf 2020.  Bydd penderfyniadau asesu pob Canolfan yn seiliedig ar yr ystod o dystiolaeth sydd ar gael o fewn y ganolfan.

Proses Ymgeisio Canolfan ar gyfer Amcangyfrif

Bydd canolfannau angen Mewngofnodi i gael mynediad i’r dolenni isod.

Mae Agored Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth a chyfarwyddyd i helpu ein canolfannau i wneud dyfarniadau priodol yn unol â Fframwaith Rheoleiddio Hynod COVID-19 ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol a Technegol. Mae Egwyddorion Agored Cymru ar gyfer Amcangyfrif – Cymwysterau Galwedigaethol ar gael yma.

Mae’n ofynnol i ganolfannu gwblhau’r cais ar gyfer amcangyfrif yn llawn ac yn gywir.

Yn ein canolfannau sydd wedi cofrestru dysgwyr ar gyfer cymhwyster llawn sy’n gymwys ar gyfer amcangyfrif, bydd Agored Cymru yn darparu’r ganolfan gyda taenlen deallusrwydd dysgwr ar gyfer amcangyfrif canlyniad dysgwr. Bydd y daenlen yn nodi’r dysgwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y cymhwyster ynghyd a’r unedau. Lle bo’n ymarferol bosib’, byddwn wedi cyn boblogi colofnau er mwyn lleihau’r baich ar ein canolfannau. Ar ôl derbyn y daenlen mae’n ofynnol i ganolfannau gwblhau’r wybodaeth amcangyfrif a’i ddychwelyd i Agored Cymru.

Mae'n ofynnol i bennaeth y Ganolfan gymeradwyo'r amcangyfrifon hyn fel adlewyrchiad gwir o berfformiad dysgwr drwy arwyddo a dychwelyd y ffurflen datganiad. Os nad yw Pennaeth y Ganolfan ar gael, gellir dirprwyo’r cyfrifoldeb i’r Rheolydd Sicrhau Ansawdd.

Rhestr Wirio Canolfan

  1. Cwblhau a dychwelyd y ffurflen gais ar gyfer amcangyfrif
  2. Yn dilyn derbyn y daenlen deallusrwydd dysgwr – cwblhau, gwirio a chyflwyno
  3. Arwyddo a dychwelyd datganiad Pennaeth y Ganolfan

Mae’n rhaid i ganolfannau gyflwyno dogfennaeth wedi gwblhau trwy ddewis y ‘Cais ar gyfer Amcangyfrif’ ar y dudalen Uwchlwytho yn ein adran Trosglwyddo Ffeil yn Ddiogel. A fyddech cystal â chyflwyno eich dogfennaeth wedi cwblhau i ni erbyn dydd Gwener, Mehefin 12fed 2020 fan bellaf.

Dysgwyr sy’n gweithio tuag at unedau unigol

Bydd rhai canolfannau wedi cofrestru dysgwyr ar gyfer ystod o unedau unigol yn hytrach na chymhwyster llawn. Er hyn, gall y cyfuniad o unedau arwain at ddyfarniad serendipitous o gymhwyster llawn. Yn yr achosion hyn fe’ch cynghorir i gysylltu gyda Agored Cymru ar fyrder. Os yw’r cymhwyster wedi gategorieddio fel cymhwyster Categori 1 (cymhwyster gyda’i brif ddefnydd yw dilyniant i AU/AB) bydd canlyniad wedi amcangyfrifo yn berthnasol. Nid yw hyn yn berthnasol i unedau unigol sydd ddim yn rhan o gymhwyster wedi rheoleiddio.

Cefnogi Canolfannau

Bydd Agored Cymru yn enwebu aelod o’r tîm ansawdd fel eich pwynt cyswllt dynodedig. Byddwn yn eich annog i gysylltu â’ch aelod staff cyswllt am gyngor ac arweiniad wrth ddarparu’r wybodaeth gofynnol.

Mae gweminarau wythnosol ar gael ar gyfer holl ganolfannau Agored Cymru. Yn ogystal, cynhelir gweminarau wedi’i dargedu ar gyfer cymwysterau penodol a chanolfannau penodol.

Mae cyfarfodydd un-i-un ar gael ar gyfer ein holl ganolfannau yn unol â’r galw. Pe dymunir trafod gyda aelod o dîm rheoli Agored Cymru gellir trefnu hyn drwy eich aelod cyswllt dynodedig Agored Cymru.

Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Mae aelodau staff Agored Cymru wrth law i gefnogi ein canolfannau a’n dysgwyr. Ebostiwch ni ar cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Mae ein Tîm Ansawdd yn barod i ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon yn ymwneud a chyflwyno ac asesu ein cymwysterau.