Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweithdai Safoni ac Aseswr

Safoni - Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu (Lefel 1 i Lefel 3)

Dyddiad:
Dydd Mercher 30/11/2022
Amser:
09:30 - 12:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
1

Manylion

Bydd yn canolbwyntio ar y cymwysterau canlynol a bydd yn sesiwn ryngweithiol a chefnogol lle bydd mynychwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gymwysterau ac yn adolygu enghreifftiau o dasgau Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu wedi’u rheoli a’u cwblhau:

  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol - Lefel 1
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol - Lefel 2
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol - Lefel 3

Mae’r digwyddiad yn addas i’r rheini sy’n gyfrifol am sicrhau ansawdd mewnol/asesu y cymwysterau hyn, ac sydd mewn sefyllfa i ledaenu gwybodaeth a rhoi arferion da ar waith yn eu sefydliad eu hunain.

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i’r ganolfan fod yn cynnig y cymwysterau hyn, neu gymwysterau eraill yn y gyfres Sgiliau Hanfodol Cymru, drwy Agored Cymru.

Bydd y rheini sy’n bresennol yn adolygu deunyddiau asesu a thystiolaeth dysgwyr, ac yn llunio barn ynghylch y canlynol:

  • mae tystiolaeth y dysgwr ar y lefel gywir ac yn ddibynadwy ac yn ddigonol
  • a yw'r arferion asesu a’r broses sicrhau ansawdd mewnol yn effeithiol ac yn deg?
  • a yw safonau yn gyson ar draws canolfannau?
  • a oes modd cymharu safonau dros gyfnod o amser?
  • a yw'r sampl yn cynnwys arferion blaenllaw?

Bydd mynychwyr yn cael y cyfle gydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill ym maes asesu a sicrhau ansawdd, gyda'r nod o ddatblygu dealltwriaeth ar y cyd o safonau Agored Cymru ac i rannu arbenigedd ac arferion blaenllaw.

Mae Agored Cymru yn cadw’r hawl i gyfyngu nifer y lleoedd i ddau o bob canolfan, pan fo galw mawr am y digwyddiad.

 

 

 

 

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Shirley Hudson

Ymunodd Shirley â thîm Agored Cymru yn 2014 fel aelod cyswllt o staff cyn dod yn Swyddog Datblygu Cwricwlwm.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau