Yn ddiweddar, byddwch wedi derbyn Agenda ar gyfer y Gynhadledd i Ganolfannau, gan gynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Agored Cymru ar 27ain Tachwedd. Hoffwn dynnu eich sylw at Eitem 5 ar yr Agenda - Penderfyniad Arbennig, sef: i gymeradwyor Erthyglau Cymdeithasu diwygiedig. Er mwyn caniatáu i bleidlais gael ei chynnal ar y diwrnod, rydym wedi an...

Mae ein Cyfarwyddwr Busnes a Rheoleiddio, sydd wedi gweithio gydag Agored Cymru am wyth mlynedd, yn gadael i ddechrau gweithio mewn swydd newydd yn y sector Dysgu Seiliedig ar Waith. - Mae Rachel wedi cyfrannun helaeth at gyfeiriad strategol Agored Cymru ac mae hi wedi cyfrannu at bennu cynlluniau gweithredol effeithiol. Yn benodol, mae hi wedi arwain...

Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau yw enillydd Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn yng Ngwobrau cenedlaethol FAB 2018. - Mae cydweithwyr Jo yn ei disgrifio hi fel y glud syn ein dal ni at ein gilydd ac fel rhywun syn allweddol ac yn ganolog ir sefydliad. Dros y blynyddoedd mae wedi ad-drefnur holl brosesau ar gyfer cydymffurfiaeth reolei...

Mae Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau wedi cyrraedd rhestr fer Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn yng Ngwobrau cenedlaethol FAB 2018. - Mae Gwobrau FAB, syn awr yn eu pedwaredd flwyddyn, yn cydnabod y cyfraniadau a wnaed gan sefydliadau dyfarnu au gweithwyr tuag at addysg a sgiliau yn y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dywed Kevern Kerswell...

Cyhoeddi'r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Gwobrau cenedlaethol llawn bri ar gyfer y diwydiant dyfarnu. - Mae Agored Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tair gwobr eleni yng Ngwobrau cenedlaethol llawn bri FAB 2018. A hwythau yn eu pedwaredd flwyddyn erbyn hyn, mae Gwobrau FAB yn cydnabod cyfraniadau sefydliadau dyfarnu au gwei...

Daf Baker, arbenigwr cwricwlwm ysgolion yng nghorff dyfarnu Agored Cymru, yn egluro manteision buddsoddi mewn gwasanaeth Ymlaen ag Ysgolion/Forward with Schools ar gyfer holl ysgolion Cymru. - Mae yna fylchau yn y ddarpariaeth ar hyn o bryd, yn ymwneud ag addysg bersonol a chymdeithasol (ABCh), yn cynnwys y ddarpariaeth o dan y teitl newydd, addysg cy...

Yn hanesyddol, mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) wedi cael ei hystyried yn ‘berthynas dlawd’ i rai o'r meysydd pwnc mwy prif lif megis llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth a hanes. Yn ôl Daf Baker, sy’n arbenigwr datblygu cwricwlwm yn Agored Cymru: - Mae llawer o ysgolion yn darparu Addysg Bersonol a Chymdeithasol wych. Un or rhesymau pam na...

Mae Agored Cymru yn falch i gyflwyno ei llyfryn rhyngweithiol craidd dysgu. Mae ein cymwysterau Craidd Dysgu wedi’u creu’n seiliedig ar ddiwygio’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a byddwn yn parhau i esblygu gyda’r datblygiadau newydd hyn. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i greu cymwysterau’r 21ain Ganrif ar gyfer cwricwlwm yr 21ain Ganrif yng Nghymru.

Mae Agored Cymru yn gweithio gyda TECH Partnership, yr arbenigwyr sgiliau TG, i ddatblygu cyfres o gymwysterau newydd a chyffrous ar gyfer y sector TG. - Mae Agored Cymru, fel yr unig gorff dyfarnu yng Nghymru syn cynnig y cymwysterau arloesol ac arbenigol hyn yn y Gymraeg a Saesneg, ar flaen y gad yn y sector hwn syn datblygun gyson. Bydd ein cyfres ...

Mae ymgynghorydd addysg adnabyddus ac arweinydd Addysg Bellach sy’n frwd dros ysbrydoli pobl i gyrraedd eu potensial wedi cael MBE. - Cafodd Katy Burns, Cyfarwyddwr ar Fwrdd Agored Cymru, ei hanrhydeddu am ei gwasanaethau i addysg ôl-16 a dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru. Gyda dros 30 o flynyddoedd mewn addysg ôl-16 dechreuodd Katy ar ei gyrfa ...

Cafodd cyflwyniad arbennig dan nawdd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ei gynnal yn y Pierhead i ddathlu Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru 2017 ac i ddathlu'r effaith gadarnhaol y mae addysg oedolion yn ei chael ar iechyd a llesiant yng Nghymru. - Yn 2016-17, cofrestrodd dros 1755 o ddysgwyr syn oedoli...

Mae Agored Cymru, y corff dyfarnu yng Nghymru, wedi ennill y wobr genedlaethol Cymhwyster y Flwyddyn 2017 am ei gymhwyster Diploma Lefel 4 Diploma mewn Dadansoddi Data yng ngwobrau blynyddol arobryn Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn y DU. - A hwythau yn eu trydedd flwyddyn erbyn hyn, mae gwobrau blynyddol Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn cydnabod cyfraniad...